English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ລາວລໍ ໄຊສື   
ມື້ພຸດທີ່ 18 ກຸມພາ 2015 ເວລາ 10: 57

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບັນດາປະເທດອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບັນດາປະເທດອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2105, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເນປີດໍ ສະຫະພາບມຽນມາ. ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດໂດຍທ່ານ ດຣ ໄຊ ມອກ ຄຳ ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງສະຫະພາບມຽນມ້າ.

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ ເພື່ອສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ຂອງ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງທີ່ 3 ທີ່ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃນປີ 2011  ແລະ ເພີ່ມ ເງື່ອນໄຂໃໝ່ ເຂົ້າໃນແຜນກິດຈະກຳຕົວຈິງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການເຫັນດີໃນກອງ ປຊຸມ Rio+20.

ບັນດາຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີອາວຸໂສດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດ້ປຶກສາ ຫລືໃນສອງກອງປະຊຸມເພື່ອ ແລກປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນທາງທຳມະຊາດ ແລະ ວາງ ແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ບັນລຸຕາມຈ,ດປະສົງທີ່ວາງໄວ້.

 

ຮອງປະທານປະເທດ ສະຫະພາບມຽນມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ (ຕົ້ນທຶນທາງທຳ ມະຊາດຂອງພວກເຮົາ) ຊັບສິນທາງທຳມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ ເປັນການຄຳ້ປະກັນທາງດ້ານສະບຽນອາ ຫານ, ນ້ຳ, ການດຳລົງຊີວິດ, ຢາປົວພະຍາດ, ສະໜອງພະລັງງານ, ວິທີທາງປ້ອງກັນໄພທາງທຳມະ ຊາດ ແລະ ການຮັບມືການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ການຫຼຸດລົງຂອງຊັບພະຍາກອນ ຈາກການໂຄງການພັດທະນາຄະ ໜາດໃຫຍ່, ການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ, ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຫຼາຍເກີນ ໄປ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ, ຮູບແບບການບໍລິໂພກທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດການຮັບຮູ້ຈາກປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ປະຈຸບັນ ບາການ ແມ່ນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຍ້ອນປະລິມານນ້ຳຝົນໃນແຕ່ລະ ປີມີໜ້ອຍ ເຊິ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກການຫຼຸດລົງຂອງປ່າໄມ້ຢ່າງໄວວາ ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ຈາກການຕັດໄມ້ ແລະ ການເຜົາຖ່ານ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງອານາຈັກບູຮານທີ່ມີເຈດີຫລາຍພັນອັນ ແລະ ທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີສະພາບອາກາດຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ດິນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນລະຫວ່າງສັດຕະວັດທີ 9 ຫາ ສັດຕະວັດທີ 13.

ເສືອແມ່ນໜຶ່ງໃນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ປ່າດົງ ຂອງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ໃນປະຈຸ ບັນທັງເສືອ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ນັກຄົ້ນຄົ້ວປະຫວັດສາດໄດ້ມີ ການບັນທຶກໄວ້ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ ລັດຊານ ເຊິ່ງກໍ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນ, ແລະ ເຮົາ ສາມາດພົບເຫັນເສືອຕາມທຳມະຊາດໃນຍາມກາງຄືນໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນພື້ນທີ່ດັ່ງ ກ່າວໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຫາຍາກໃນປ່າດົງອັນຕຶບໜາ.

ການຫາຍສາບສູນຂອງເສືອໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກ ການຖືກທຳ ລາຍຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ເຊິ່ງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຕ້ອງມີການອະ ນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ແລະ ອີກຈຸດໜຶ່ງ ເຊຶ່ງ ທ່ານ ຕ້ອງການໃນຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຕື່ນຕົວ ໃນການ ຈັດການ, ປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດໃຫ້ດີ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນວ່າເກົ່າ. ການບໍລິການລະບົບນິເວດ ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມປ່າໄມ້. (REED).

ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງພາກພື້ນ ໃນ ປີ 2014-2018 (RIF-IM 2014-2018) . ເຊິ່ງໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມສຸກຍອດ GMS ຄັ້ງທີ 5 ທີ່ໄດຈັດຂຶ້ນທີ່ ບາງກອກ ໃນທ້າຍປີ 214, ເຊິ່ງໄດ້ວາງແຜນປັບປຸງກອບການປະສານງານ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຊື່ອມເຂົ້າກັນ ເພືອພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພາກພື້ນແມ່ນຳ້ຂອງ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງໄດ້ ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການລົງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ , ພະລັງງານ ແລະ ນ້ຳສະອາດ ໃນອານຸພາກພື້ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຮອງປະທານປະເທດສະຫະພາບມຽນມ້າ ວ່າທາງທະນາຄານພັດ ທະນາອາຊີ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດອານຸພາກພື່ນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນການເສື່ອມຕໍ່ເສັ້ນ ທາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ຂໍ້ມູນຊ່າວສານ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການອະນຸລັກສະພາບແວດລ້ອມ.

LAST_UPDATED2