English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ລາວລໍ ໄຊສື   
ມື້ພະຫັດທີ່ 13 ສິງຫາ 2015 ເວລາ 11: 17

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຝຶກ​ອົບຮົມ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ນຳ​ໃຊ້ IPPS


ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2015 ເວລາ 09:00 ກົມ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ, ກຊສ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ສູນປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນຂອງການເຮັດການທົດລອງ ກ່ຽວກັບ ການຄາດຄະເນການປ່ອຍມົນລະພິດ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື Industrial Pollution Projection System-IPPS ເຂົ້າໃນການວິເຄາະສະພາບມົນລະພິດຂື້ນຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳພັນ ນັນທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຊ່ຽວຊານ ຈາກສູນປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ບັນດາກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດທັງໝົດ 36 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີສະພາບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຈາກ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ:

 

 • ການນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໂດຍ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັດຖະກຳ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້;
 • ການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຂອງກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກຊສ;
 • ການນຳສະເໜີຜົນການວິເຄາະ ການຄາດຄະເນມົນລະພິດ ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື IPPS, ຄວາມເປັນມາ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂັ້ນຕອນວິທີການຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແນວທາງໃນການນຳໃຊ້ຜົນຈາກການວິເຄາະ ເພື່ອໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນຄວບຄຸມມົນລະພິດໃນອານາຄົດ.

ນອກນັ້ນ, ໃນວັນທີ 5-6 ສິງຫາ 2015 ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື IPPS ໃນການຄາດຄະເນການປ່ອຍມົນລະພິດຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເຊິ່ງມີພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສູນຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ ກຊສ, ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 15 ທ່ານ ໂດຍແມ່ນຊ່ຽວຊານຈາກ ສູນປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເປັນຄູຝຶກ ໂດຍເໜັ້ນໜັກໃສ່:

 • ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາ;
 • ຂັ້ນຕອນການດັດແກ້ຂໍ້ມູນລັດວິສາຫະກິດລາວຈາກ LSIC ເປັນ ISIC rev 2;
 • ວິທີການຄິດໄລ່ປະລິມານການປ່ອຍບັນດາທາດມົນລະພິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: SO2, NO2, CO, PM10, BOD, TSS...
 • ວິທີດັດປັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໄປໃນແຜນທີ່ ຕາມທີ່ຕັ້ງຂອງ ບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທີ່ມີບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ລວມທັງ ການກະກຽມຕາຕາລາງ ແລະ ການສະແດງຜ່ານຮູບແບບຕ່າງໆ;
 • ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ QGIS ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນທີມົນລະພິດ (Pollution Map);
 • ການສ້າງແຜນທີ່ຄາດຄະເນການປ່ອຍມົນລະພິດ ຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ.

ວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ:

 • ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ ຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບ ສູນປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຫຼັກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະ 2 (2012-1016).
 • ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ວຽກ IPPS ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມການປ່ອຍມົນລະພິດ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ IPPS ແລະ QGIS ເຂົ້າໃນການວິເຄາະການປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ມົນລະພິດ ເພື່ອອຳນວນຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

LAST_UPDATED2