English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 03

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກ ນິຕິກຳ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

  1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຂອງກົມ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ອັນລະອຽດຂອງພະແນກ;
  2. ລວບລວມ, ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ລະບຽບການ ແລະ ບັນດາ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຄວບຄຸມ ມົນລະພິດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
  3. ຮ່ວມມື ແລະ ຂົນຂວາຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງີນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ຈາກພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ;
  4. ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ອານຸສັນຍາ ລະດັບ ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
  5. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍໃນ ແລະ ຫຼັກການສາກົນ;
  6. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້         ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ດີເລີດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
  7. ກະກຽມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ ອານຸພາກພື້ນ ແລະ            ລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ       ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຄວບຄຸມ ມົນລະພິດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທີງ;
  8. ຕິດຕາມກວດກາ ສະຫລຸບສັງລວມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ວຽກງານນິຕິກຳ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
  9. ສະຫຼຸບສັງລວມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6    ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ; ແລະ
  10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2