English (United Kingdom)Lao
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ຄະນະນໍາກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ນະຄາລິນ ວໍລະສານ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 18 ເມສາ 2017 ເວລາ 10: 31

ຄະນະກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ

 

ຫົວໜ້າກົມ

 

 

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

LAST_UPDATED2
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 30

ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກ ຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ

 1. ຜັນຂະຫຍາຍ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຂອງກົມ ໃຫ້ກາຍ ເປັນແຜນ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ອັນລະອຽດຂອງພະແນກ;
 2. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ ໄລຍະ 5 ປີ;
 3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ສານເຄມີທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ບັນຈຸສານເຄມີ ທີ່ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຜ່ານແດນ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້;
 4. ປະຕິບັດມາດຕະການ ການຫຼຸດຜ່ອນ, ການນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ການຜະລິດຄືນໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື່ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ;
 5. ສ້າງແຜນຟື້ນຟູ ແລະ ບັນເທົາ ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນ ຈາກເຫດການສຸກເສີນ ທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາມົນລະພິດ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ;
 6. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍາບັດ;
 7. ຕິດຕາມກວດກາ ສະຫຼຸບສັງລວມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 8. ສະຫຼຸບສັງລວມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ; ແລະ
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 21

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ

 1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຂອງກົມ ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນປະຈຳ ໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ອັນລະອຽດຂອງພະແນກ;
 2. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ສຳລັບ ໄລຍະ 5 ປີ
 3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ສຽງ, ນ້ຳ ແລະ ດິນ ຈາກແຫຼ່ງປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ແຫຼ່ງທົ່ວໄປ;
 4. ສົ່ງເສີມ ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ສຽງ, ນ້ຳ ແລະ ດິນ ພ້ອມທັງ ປົກປັກຮັກສາ ສະຖານທີ່ບຳບັດມົນລະພິດ ໂດຍທຳມະຊາດ;
 5. ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດ ມາດຕະການ ບໍາບັດ, ບັນເທົາ ແລະ ກຳຈັດ ບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ຟື້ນຟູ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກແຫຼ່ງປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ແຫຼ່ງທົ່ວໄປ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍໃນ ແລະ ຫຼັກການສາກົນ;
 6. ຕິດຕາມກວດກາ ສະຫຼຸບສັງລວມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງ ອາກາດ, ສຽງ, ນ້ຳ ແລະ ດິນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 7. ຕິດຕາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຂອງ ມວນຊົນ ຕໍ່ບັນຫາມົນລະພິດ;
 8. ສະຫຼຸບສັງລວມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ; ແລະ
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມ
LAST_UPDATED2
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 13

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກ ສົ່ງເສີມວິຊາການ

 1. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ, ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ຂອງກົມໃຫ້   ເປັນແຜນການປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນອັນລະອຽດ ຂອງພະແນກ;
 2. ສັງລວມ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ນ້ຳ, ດິນ ແລະ ລະດັບສຽງ ຈາກ ບັນດາ ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ        ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ຄື ຈາກ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ;
 3. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະເມີນສະພາບມົນລະພິດ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານ, ສ້າງຄູ່ມື ສິ່ງພີມ ແລະ ວາລະສານ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 4. ກະກຽມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ສະພາບມົນລະພິດ, ມາດຕະການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນ ກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ;
 5. ສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ມວນຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນ ກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ;
 6. ເກັບກຳຜົນງານ, ສະເໜີຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກງານ ທີ່ສ້າງມົນລະພິດ ບໍ່ເກີນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ;
 7. ສັງລວມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ; ແລະ
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 03

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກ ນິຕິກຳ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ງົບປະມານ ປະຈຳປີ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຂອງກົມ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ອັນລະອຽດຂອງພະແນກ;
 2. ລວບລວມ, ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ລະບຽບການ ແລະ ບັນດາ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຄວບຄຸມ ມົນລະພິດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 3. ຮ່ວມມື ແລະ ຂົນຂວາຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງີນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ຈາກພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ;
 4. ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ອານຸສັນຍາ ລະດັບ ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
 5. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍໃນ ແລະ ຫຼັກການສາກົນ;
 6. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້         ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ດີເລີດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 7. ກະກຽມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ ອານຸພາກພື້ນ ແລະ            ລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ       ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຄວບຄຸມ ມົນລະພິດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທີງ;
 8. ຕິດຕາມກວດກາ ສະຫລຸບສັງລວມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ວຽກງານນິຕິກຳ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 9. ສະຫຼຸບສັງລວມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6    ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ; ແລະ
 10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...